Tendals

BRAÇOS ARTICULATS
Braços articulats

Els tendals de braços articulats són un dels sistemes de protecció solar més utilitzats. Es caracteritzen per estar fixats al sostre o paret, els braços articulats projecten el teixit cap a l’exterior de forma constant i mantenint-lo tensat en tot el seu recorregut. La gran estabilitat dels braços articulats permet un avanç del tendal sense necessitat d’utilitzar soports adicionals.

Stor

Els tendals Stor ens ofereixen ombra als balcons amb total seguretat davant el vent. Es caracteritzen per estar fixats al sostre o entre parets mitjançant uns soports i a la barana mitjançant uns braços fixats al perfil inferior. Aquests braços permeten dues posicions, una totalment vertical a la barana i una altra separada d’ella mitjançant la longuitud dels braços permetent una major visibilitat.

TENDAL STOR
Tendal /toldo cofre
Cofres

Els tendals cofres són tendals de braços articulats que aporten màxima protecció quan el tendal està tancat. Especialment indicat quan el tendal necessita protecció contra la intemperie. Quan el tendal està plegat, el seu tancament hermètic protegeix el mecanisme i el teixit de les inclemencies del temps i la bruticia, tot allargant la vida útil del tendal.

Punt recte

Els tendals de braços punt recte s’utilitzen per impedir la incidencia del sol a l’interior a través de la superficie de la finestra. Aquest model està especialment indicat per a finestres per la possibilitat de variar la seva inclinació fins el punt desitjat. Els braços incorporen una molla de tensió per oferir resistència al vent. Els tendals de punt recte també poden estar integrats dintre d’un elegant i discret cofre i així protegir de les inclemencies del temps i la bruticia.

TENDAL PUNT RECTE
TENDAL VERANDA
Verandes

Els tendals verandes estan indicats per a protegir sostres acristallats, però també son aptes per a protecció solar d’hivernacles, cobrir jardins d’hivern, cobrir terrasses. Mitjançant unes guies, els tendals verandes desplacen la lona amb una tensió continua que li proporcionen unes molles pretensades. Aquest sistema ha de ser obligatoriament motoritzat. Les guies per on es desplaça el tendal poden estar montades entre parets o en una estructura.

Tendals plans

Els tendals plans són un sistema que funcionen sobre guies. Aquest tipus de tendal és ideal per a cobrir zones amplies com poden ser: jardins, patis, terrasses, terrasses de restaurants. Poden estar motoritzats o bé ser manuals. Poden ser instalats en estructura, pérgola o entre parets.

TENDAL PLA
Telons verticals

Els telons verticals ens permeten dotar d’intimitat les nostres terrasses, reduir el consum energètic de tenir façanes de vidre. Aquests poden ser guiats per cable d’acer, guies, barilles, sistema ZIP de cremallera en funció de la intensitat de vent a soportar.

VELES

Les veles són un element per donar ombra que es caracteritza per no tenir elements que donin forma i tensió al teixit. El teixit es fixa a la façana o pilar i no necessita de barres, braços ni mecanismes per a quedar fixe. Al no tenir mecanismes, pot resultar més dificultòs estendre’l i plegar-lo.

VELA LA POBLA
CAPOTA
Capotes

Les capotes s’utilitzen generalment per a finestres i balcons, és una forma clàssica i elegant de protecció solar per a casa seva o el seu negoci.